Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó neve és címe (székhelye), adatvédelmi nyilvántartási száma:
Az IMEXIS kft. (székhely: 6791 Szeged Gyalu u. 9.), cégjegyzékszám: Cg. 06-09-004642) adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat száma: NAIH-64848 (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek tekinti a következő adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

2. Az adatkezelés által érintettek köre:
Mindazok, akik a szolgáltató által értékesített termékek után érdeklődnek megvásárolják, vagy ezzel kapcsolatosan információt kérnek, online módon, emailben, vagy telefonon.

3. Az adatkezelés célja:
1. Online értékesítés:
online ajánlatadás, szerződéskötés, értékesítés és az áru célba juttatása, valamint az online értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó összes rendszerüzenet küldése.
2. DM tevékenység:
különféle elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése szerint.
Az adatfelvételt megelőzően a szolgáltatónak biztosítani kell a felhasználó megfelelő tájékoztatását az adatfelvétel tényéről és céljáról. Az adatok önkéntes megadásával a felhasználó egyben a hozzájárulását is megadja a szolgáltató részére az adatkezeléshez.

5. Az adatok forrása:
A felhasználó személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) háromféle módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
1. Az online értékesítés esetében, a webáruházba történő önkéntes regisztrációval.
2. A DM tevékenység esetében, a webáruház regisztráció során a megfelelő gomb (pipa) bejelölésével vagy az erre szolgáló online adatlap kitöltésével.
3. Az érintett részéről történő szóbeli (telefon) önkéntes adatközlés esetén, szóban kell tájékoztatni az érintettet arról, hogy milyen adat rögzítése, milyen céllal történik.

6. A kezelt adatok:
A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím és a szállítási cím, továbbá az érdeklődés vagy értékesítés tárgyát képező specifikációk.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a felhasználó nem a saját adatait, adja meg, úgy az ehhez szükséges hozzájárulásról is ő köteles gondoskodni.

7. Az adatkezelés feltételei:
1. Személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján, a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az igénybe vevő által megadott személyes adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából kezeljük.
2. A szolgáltató a tevékenységi körével összefüggő online értékesítés, az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatosan a felhasználó által kért információk adása, valamint a piacszerzéséhez szükséges DM tevékenység céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a felhasználónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybevevő hozzájárulása alapján kezelhet.
4. A felhasználónak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
5. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a felhasználó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
7. Továbbá felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
8. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

8. A továbbított adatok fajtája és a továbbítás jogalapja címzettje:
1. A személyes adatokat a szolgáltató munkatársai kezelhetik, a vonatkozó törvények és a jelen alapelvek tiszteletben tartásával.
2. A szolgáltató feladatainak maradéktalan teljesítése érdekében szükség lehet arra, hogy a szolgáltató a felhasználó adatait másik adatfeldolgozóhoz továbbítsa. Ilyen tipikus eset például, a házhozszállító alvállalkozó igénybevétele.
3. Továbbított adatok köre nem haladhatja meg a feladatok ellátásához szükséges mértéket. Az adatfeldolgozóhoz továbbított adatokról a szolgáltató külön nyilvántartást vezet.
4. A szolgáltató által jelenleg igénybevett adatfeldolgozók köre a következő:
Adatfeldolgozó1, futárszolgálat: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) továbbított adatok: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelés értéke, megjegyzésben megadott adatok; adattovábbítás célja: csomagkézbesítés.
Adatfeldolgozó2, hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: [email protected], [email protected]
Adatfeldolgozó3, tárhelyszolgáltató:
Név: Perx Plus Kft
Székhely: H-6724 Szeged Árvíz u. 22.
Adószám: 23559299-2-06.
Cégjegyzékszám: 06-09-017844
Képviselő neve: Bozsoky Barna
Tel: (62) 611-030
Email: [email protected]

9. Az egyes adatfajták törlési határideje:
1. A szolgáltató. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
2. A szolgáltató a rendszerét úgy alakította ki, hogy a felhasználónak közvetlenül módjában álljon regisztrációját és adatait törölni.
3. A szolgáltató vállalja, hogy a felhasználó külön megkeresésére törli a felhasználó adatait 15 napon belül.
4. A szolgáltató vállalja, hogy az adatkezelési cél megszűnését követően, az adott adatkezelési célhoz tartozó adatbázisát teljes mértékben törli, 15 napon belül.

10. A panaszkezelés módja:
1. A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos információkérés, probléma esetén a szolgáltató adatkezelésben illetékes munkatársához fordulhat a következő elérhetőségeken bármelyikén:
IMEXIS kft.
Németh Zoltán
H-6791 Szeged Gyalu u. 9.
tel: 06-62-462-565, 06-21-200-1491
mobil: 06-20-310-9177
Skype: nemeth_zoltan1
E-mail: [email protected]
2. Az érintett felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
3. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
4. Amennyiben az érintett felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
5. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]

11. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége:
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználó előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosításokat honlapján három napon belül nyilvánosan közzéteszi. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. Az előzőek miatt a szolgáltató javasolja a felhasználónak, hogy ne csak a regisztráció alkalmával, hanem a későbbiekben a szükséges rendszerességgel látogasson vissza erre az adatkezelési tájékoztató oldalra.


A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról


Utolsó frissítés dátuma: 2013.05.10.